Gwarancja

Firma ELEKTRA udziela 10-letniej gwarancji (począwszy od daty zakupu) na bezawaryjną pracę mat grzejnych podłączonych przez autoryzowanego instalatora lub instalatora posiadającego aktualne uprawnienia elektryczne.

1. Uznanie reklamacji wymaga przedstawienia:
a) wypełnionej poprawnie karty gwarancyjnej
b) dokumentacji powykonawczej, która powinna zawierać szczegółowy szkic ułożenia maty grzejnej lub odpowiednie zdjęcia fotograficzne

2. Gwarancja traci ważność w przypadku dokonywania napraw przez osoby inne, niż uprawniony instalator

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:
a) uszkodzeniami mechanicznymi
b) niewłaściwym zasilaniem
c) brakiem zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych i różnicowoprądowych
d) samowolnymi przeróbkami instalacji elektrycznej
e) pracami budowlanymi wykonywanymi niezgodnie z prawem budowlanym
f) szkodami budowlanymi

4. Zakres odpowiedzialności za złą jakość mat grzejnych określa rozdział 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 30.05.1995 r. w sprawie szczególnych warunków zawierania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (Dz. U. R.P. Nr 64 z dn. 14.06.95 poz. 328) z uwzględnieniem warunków gwarancji zawartych w niniejszej karcie gwarancyjnej.

5. ELEKTRA w ramach udzielanej gwarancji zobowiązuje się ponieść koszty związane z naprawą do wysokości 3-krotnej wartości uszkodzonej maty grzejnej wg cen detalicznych obowiązujących w dniu zgłoszenia reklamacji.